مدیر شبکه

دکتر بابک گروسی

مدرک تحصیلی : دکتری عمومی

رشته تحصیلی : پزشکی

شماره تماس: 32137660 

 

اخبار