سلامت خانواده

تعداد بازدید:۴۸۷

مسئول سلامت خانواده، جمعیت و مدارس

نام و نام خانوادگی:معصومه ربیعی

مدرک و رشته تحصیلی:کارشناس مامایی

سمت اداری:مسئول سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس

شماره تماس:32137757

شرح وظایف:

 • شناخت و دسته بندی مسایل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه ها.
 • ارزشیابی منظم خدمات و پوشش برنامه‌های بهداشتی سلامت خانواده.
 • آموزش و بازآموزی رده های مختلف نیروی انسانی بهداشت براساس پروتکل های آموزشی
 • نظارت برنحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی
 • نظارت طراحی, تهیه و تدوین مطالب و ابزار کمک آموزشی مانند پوستر, جزوه, پمفلت, تراکت, و....
 • نظارت بر تهیه متون آموزشی گروه های مختلف بهداشتی
 • نظارت آموزش گروههای هدف با همکاری و مشارکت سایر ارگانهای ذیربط (آموزش و
  پرورش, کشاورزی, نیروهای مسلح و...)
 • نظارت برتأمین و تجهیز مواد و وسایل مورد نیاز برنامه سلامت خانواده سطح شهرستان
 • تعیین خط مشی و سیاستهای کلی برنامه های سلامت خانواده
 • بررسی و طبقه بندی نیازها و اولویت های منطقه ای و نظارت بر تدوین برنامه عملیاتی سلامت خانواده براساس شاخص های استخراجی
 • نظارت بر فعالیتهای گروه های سلامت کودکان، سلامت سالمندان و میانسالان و....
 • نظارت برجمع آوری اطلاعات و آمار, تهیه گزارش عملکرد و ارسال آنها به به معاونت بهداشتی
 • نظارت بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه
 • ارزیابی و ارائه پیشنهاد در راستای اجرای هرچه بهتر برنامه های واحد سلامت خانواده
 • هماهنگی های درون بخشی جهت رفع نیازهای آموزشی و اجرایی برنامه های سلامت خانواده
 • هماهنگی برون بخشی با ادارات مختلف شهرستان

برگزاری کمیته های مربوط به برنامه های سلامت خانواده

اسامی کارشناسان:

خانم جمیله رحیمی

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۴۰۰